header
Meld u hier aan!

Het Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem

In de binnenstad van Haarlem is in 2009 een Ondernemersfonds opgericht. Het Ondernemersfonds wordt gevuld met bijdrage van binnenstadondernemers die een reclame-uiting hebben. Doel van het Ondernemersfonds is om de aantrekkelijkheid van de Haarlemse binnenstad te verbeteren, waardoor er meer bezoekers komen. De gemeente int de gelden afkomstig uit de reclamebelasting en sluist het bedrag, met aftrek van inningskosten door naar de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem.

Waar wordt het geld aan besteed. Ieder jaar stelt het bestuur van de Stichting een activiteitenplan en een daarbij horende begroting op. Zo gaat er een vaste bijdrage naar City Marketing Haarlem voor de promotie van de binnenstad. Ook de Stichting Haarlem Lichtstad kan rekenen op een bijdrage ten behoeve van de feestverlichting. Daarnaast draagt de Stichting bij aan de kosten van de Centrummanager. Tezamen ca. 60% van het beschikbare budget.
Een belangrijk bedrag, ruim 30% van het budget, wordt gereserveerd voor de ondersteuning van evenementen. De overige 10% is gereserveerd voor o.a. veilig ondernemen, oprichten nieuwe straatverenigingen, administratiekosten en onvoorzien.

Wilt u meer weten om welke bedragen het gaat, wordt u verwezen naar de jaarverslagen van de Stichting op de site van het ondernemersfonds.

Evenementen
In overleg met City Marketing Haarlem en de Evenementenmanager wordt aan het begin van ieder jaar vastgesteld welke grote evenementen de bijzondere aandacht krijgen van het Ondernemersfonds. Het zijn evenementen die voor de binnenstadondernemers interessante doelgroepen naar de stad trekken. Van het beschikbare budget voor evenementen wordt hiervoor ca. 65% gereserveerd.

Evenementen en straatverenigingen
Een belangrijk element daarbij is dat ondernemersverenigingen zoals straatverenigingen uit de binnenstad, rond die evenementen allerlei eigen activiteiten kunnen opzetten en een bijdrage kunnen vragen bij het Ondernemersfonds. Uiteraard staat het iedere straatvereniging vrij aanvragen te doen voor andere eigen straatevenementen.
Hiervoor is om en nabij de 35% van het evenementenbudget opzij gezet.
Het Stichtingsbestuur beslist over de hoogte van een bijdrage.

Criteria voor een bijdrage voor een evenement
Niet iedereen kan zomaar een aanvraag indienen en ook worden er eisen aan de aanvraag gesteld.

• Zo kunnen bijdragen in principe alleen worden ingediend door bij de kamer van koophandel ingeschreven ondernemersorganisaties uit de binnenstad (zoals b.v. straatverenigingen).
• Een uitzondering kan eventueel worden gemaakt voor organisatoren (stichtingen) van grote evenementen in het centrum. Zo'n aanvraag moet dan wel breed ondersteund worden door de koepelorganisaties van binnenstadondernemers,
• Het evenement dient uitsluitend te worden gehouden in de binnenstad van Haarlem,
• Het evenement moet een collectief doel dienen dat bijdraagt aan het versterken van de positie van het bedrijfsleven in de binnenstad,
• Aanvragen voor evenementen die uitsluitend een beperkt aantal individuele binnenstadondernemers en /of ondernemers buiten de binnenstad ten goede komen krijgen in de regel geen bijdragen.
• Iedere aanvraag dient naast een beschrijving van het evenement voorzien te zijn van een degelijke realistische begroting van inkomsten en uitgaven van het evenement. Een absolute voorwaarde is dat de deelnemers in de ondernemersvereniging ook zelf bijdragen in de kosten, dus naast inkomsten uit sponsoring en bijvoorbeeld verkoop van producten.

Wanneer indienen
In het begin van het jaar zal het Stichtingsbestuur aangeven welke evenementen de bijzonder aandacht dat jaar krijgen. ilt u in dat jaar één of meerdere evenementen organiseren dan dient u de aanvragen uiterlijk op 1 april van dat jaar in te dienen.
Hiervoor dient u het aanvraagformulier te gebruiken dat te vinden is op de site van het fonds.

Uiteraard kunnen ook in de loop van het jaar nog aanvragen worden ingeleverd, maar dan bestaat de kans dat het budget op is.

Veilig Ondernemen
Naast evenementen is er een beperkt budget beschikbaar voor activiteiten in het kader van Veilig Ondernemen. Hiervoor gelden in principe dezelfde criteria. Voor het aanvragen van een bijdrage kan het aanvraagformulier voor evenementen worden gebruikt.

Zie hieronder voor het downloaden van het model aanvraagformulier. 

Meer info op de site van het Ondernemersfonds.


Wonen boven Winkels Haarlem